- Home
  - Jaarverslag
      - Jaarverslag 2007
      - Jaarverslag 2006
      - Jaarverslag 2005
      - Jaarverslag 2004
      - Jaarverslag 2003
  - Historie
  - Bewoners
  - Foto's
  - Contact
  - Wordt donateur

  - Huwelijksceremonies
  - Vergaderingen

Jaarverslag 2004


Geachte donateurs,

Alweer is een jaar voorbij en dus stelt het bestuur u hierbij op de hoogte van de stichtingsactiviteiten in 2004.

1. Wat betreft de illegaal opgerichte paardenschuilhut annex berging van de heer en mevrouw de Bie-Bon valt over 2004 het volgende te melden. Eind 2003 werd door de Gemeente zogenoemde bestuursdwang opgelegd aan de eigenaars, inhoudende dwangmaatregelen indien binnen 6 weken, te weten vr 15-01-2004 het bouwwerk niet zou zijn verwijderd. In februari werd door de eigenaars tot afbraak overgegaan. Een groot deel van de bouwmaterialen alsmede de bouwvloer bleven echter ter plekke achter, waarin ondanks acties onzerzijds richting Gemeente nog niets is veranderd.

2. Inzake het in februari 2002 illegaal geplaatste hekwerk op perceel 108 (zie ons verslag over 2003) is de situatie 3 jaar later ongewijzigd.
Na een procedure is door de Gemeente een monumentenvergunning verleend voor het oprichten van een gewijzigde uitvoering van het hek, maar tot heden is n en ander nog zonder vervolg gebleven. De stichting volgt deze zaak.

3. Met betrekking tot de hippische activiteiten van de familie van den Bos werd, zoals u eerder meegedeeld, in mei 2003 door B&W beslist dat op het landgoed Waterland niet meer dan 6 paarden mogen worden gehouden en dan nog uitsluitend hobbymatig. Wij waren blij met deze beslissing. Helaas volgden in 2004 minder verheugende ontwikkelingen ter zake en wel de volgende. In maart 2004 beslisten B&W, nadat de heer van den Bos zijn zienswijze had ingediend en mede op basis van jurisprudentie, dat er op Waterland hobbymatig maximaal 9 paarden mogen worden gehouden. In mei 2004 werd dit aantal op basis van argumenten van de familie van den Bos uitgebreid tot 12. Waarmee in n jaar tijd het toegestane aantal dus verdubbeld was. De stichting beraadt zich op mogelijke stappen.

4. Door n van de deeleigenaren van Waterland werd, wegens ondervonden overlast, de Gemeente in oktober jl. attent gemaakt op de aanwezigheid van meerdere illegaal geplaatste bouwsels, o.a. containers dienstdoend als paardenstal. Eind oktober richtte de Gemeente hierover een brief aan de eigenaars/gebruikers waarin zij werden gesommeerd deze illegale zaken binnen 6 weken te verwijderen. Tot op heden is noch door de eigenaars/gebruikers noch door de Gemeente (verdere) actie ondernomen.

5. Als laatst een wat opwekkende mededeling. Het bestuur is voornemens in het koetshuis van Waterland een donateuravond te organiseren met het doel de binding met u als donateurs te versterken. U ontvangt hierover t.z.t. nader bericht.

Tot slot roept het bestuur u op ook dit jaar uw donatie over te maken op bankrekeningnummer 38.36.67.771 t.n.v. Stichting Behoud Waterland te Velsen. Uit dit jaaroverzicht zal u voldoende gebleken zijn dat voortzetting van ons streven: de cultuurhistorische waarden van Waterland te beschermen en te bevorderen, dringend gewenst blijft.

Het bestuur


Realisatie: Bohnenn Webdesign Haarlem