- Home
  - Jaarverslag
      - Jaarverslag 2007
      - Jaarverslag 2006
      - Jaarverslag 2005
      - Jaarverslag 2004
      - Jaarverslag 2003
  - Historie
  - Bewoners
  - Foto's
  - Contact
  - Wordt donateur

  - Huwelijksceremonies
  - Vergaderingen

Jaarverslag 2005


Geachte donateurs,

Hierbij ontvangt u zoals gebruikelijk in kort bestek een overzicht van de activiteiten van de "Stichting Behoud Waterland" gedurende het jaar 2005. Zoals u hieruit zult lezen, was het ook in het afgelopen jaar maar goed dat deze (en uw!) Stichting van zich kon laten horen.

1. In vervolg op onze brief d.d. 30 oktober 2004 aan de Inspectie Milieuhygiëne Noord West, waarop wij in januari 2005 nog geen reactie hadden ontvangen, zochten wij in die maand enkele malen telefonisch contact met deze Inspectie. Onderwerp van onze brief uit oktober was de verhoging, binnen één jaar, door de Milieudienst IJmond van het aantal op Waterland hobbymatig te houden paarden van 6 tot 12; waarbij dan bovendien de weg vrij leek voor verdere uitbreiding. De Inspectie had begrip voor ons probleem maar nam geen actie. Ook de vraagtekens die te plaatsen zijn bij de vraag of de hippische activiteiten op Waterland niet eerder bedrijfsmatig zijn te noemen, leidden de Inspectie niet tot actie. Helaas en raar, maar waar.

2. Op 17 april werd, op veler verzoek, een middag georganiseerd voor de donateurs. Dank zij de gratis medewerking van Dhr. Fijneman kon deze plaatsvinden in het Koetshuis van Waterland. Onze aftredende voorzitter Dhr. Willem van Vliet, hield voor een 40-tal donateurs een boeiende lezing over de buitenplaats door de eeuwen heen. Deze was aanleiding tot talrijke geïnteresseerde vragen. Vervolgens praatte het bestuurslid Elles Janssens de aanwezigen bij over actuele onderwerpen de stichting betreffende. Hierna volgde een geanimeerde gezamenlijke borrel.

3. Op klachten van "derden" over illegaal op Waterland aanwezige zeecontainers, dienend als paardenstalling, - waarop ook onze stichting al eerder de aandacht van de Gemeente had gevestigd -, nam de afdeling Ruimte en Wonen van de Gemeente per brief van 25 mei 2005 aan de heer P.H. van den Bos actie met de opdracht tot "het verwijderen en verwijderd houden" van deze containers. In dezelfde brief werd ook actie genomen op een ander"oud" punt van de stichting, nl. de illegale verbouwing van (een deel van) de houtschuur tot paardenstalling. Opdracht werd gegeven deze in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Eindelijk handhaven dus !

4. Wellicht als reactie hierop volgde in juni een aanvraag bouwvergunning door mevrouw Karin v.d. Bos voor de oprichting van een paardenstal en berging. Deze aanvraag ging vergezeld van een toelichtende brief. Uit de bewoordingen van deze laatste was op te maken dat de hippische activiteiten op Waterland, zoals wij al bij herhaling hadden gesteld, eerder bedrijfsmatig dan als hobbymatig konden worden gekarakteriseerd. Mede gezien de beoogde afmetingen van het geplande bouwwerk, was er alle aanleiding voor de stichting om bezwaar aan te tekenen, zowel op inhoudelijke als ook op formele gronden. Wij deden dit per brief d.d. 10 juli 2005. Daar aanvrager verzuimd had voorafgaand aan de bouwvergunning een monumentenvergunning aan te vragen en deze laatste, eenmaal gevraagd, door de Gemeente na verloop van tijd werd afgewezen, ging daarmee ook de bouwaanvraag niet door.

5. In juli ontvingen wij een verzoek van de Gemeente om een bijdrage te leveren aan de herziening van het Bestemmingsplan Parken en Landgoederen Velsen-Zuid. De stichting heeft hierop geantwoord met een schrijven waarin wij erop aandringen het nieuwe bestemmingsplan een even conserverend karakter te geven als het huidige (daterend uit 1970!), en vanuit dit karakter recreatie en toerisme te bevorderen, gebruikmakend van de grote cultuurhistorische en archeologische waarden van het gebied. Als "cri de coeur" meenden wij eraan te moeten toevoegen een krachtige oproep aan de Gemeente om, behalve aan Forteiland en strand, ook - en meer - aandacht te geven aan dit deel van de gemeente.

6. Gemeentelijke molens malen langzaam (maar ze malen in ieder geval), in tegenstelling tot die der Inspectie en procedures kosten veel tijd. Toch zet de Gemeente de handhaving door, zodat nog vrij recent verdere druk op de eigenaar werd uitgeoefend gehoor te geven aan de opdracht uit de gemeentelijke brief van mei 2005.

7. In ons Bestuur hebben zich in het afgelopen jaar enkele mutaties voorgedaan. Zo volgde Peter Bohnenn Willem van Vliet op als voorzitter. Voor Willem was het steeds moeilijker deze taak vanuit Oosterbeek te vervullen. Sophie van Rosmalen nam het penningmeesterschap op zich en Elles Janssens en Ton van Oosterom besloten het secretariaat gezamenlijk uit te oefenen. Het bestuur houdt zich overigens aanbevolen voor donateurs die een bestuursfunctie ambiëren!

Wij hopen, tenslotte, ook dit jaar weer op uw gewaarde steun te mogen rekenen, geconcretiseerd in uw vrijwillige donatie op bankrekeningnummer 38.36.67.771 t.n.v. Stichting Behoud Waterland te Velsen.

Het Bestuur van de Stichting tot Behoud van de Buitenplaats Waterland


Realisatie: Bohnenn Webdesign Haarlem