- Home
  - Jaarverslag
      - Jaarverslag 2007
      - Jaarverslag 2006
      - Jaarverslag 2005
      - Jaarverslag 2004
      - Jaarverslag 2003
  - Historie
  - Bewoners
  - Foto's
  - Contact
  - Wordt donateur

  - Huwelijksceremonies
  - Vergaderingen

Jaarverslag 2006


Geachte donateurs,

Het beknopte jaaroverzicht wat u van ons gewend bent, ontvangt u ditmaal wat later dan gebruikelijk. Dit komt doordat de gebeurtenissen op Waterland die onze aandacht en soms actie vereisen, het karakter dragen van een "continuing story" en daardoor moeilijk per jaar af te grenzen zijn.
Centraal in wat er speelt staat de wens van de hoofdeigenaar resp. zijn dochter als gebruiker, om op Waterland een renstal/paardenhouderij te vestigen, terwijl de daarvoor noodzakelijke voorzieningen, waartoe een grote stal behoort, in strijd zijn met wet- en regelgeving. Als tijdelijke stalling dienen daarom al een aantal jaren enkele illegaal geplaatste zeecontainers. Sinds 2002 lopen er daarom herhaalde bouwaanvragen voor de stal, welke bij herhaling door de Gemeente worden afgewezen. Tevens is de Gemeente in 2004 begonnen met juridische acties tegen de illegale containers. Maar procedures lopen langzaam en lang en zo kan het dat deze containers er nog steeds staan. De eigenaar/gebruiker stelt: als ik de stal mag bouwen kunnen de containers weg. En zo zit men tot heden in een vicieuze cirkel waarin men elkaar bezighoudt.
In februari 2006 weigerde de Gemeente, op advies zowel van de Rijksdienst Monumentenzorg (tegenwoordig afgekort met RAMC) als van de gemeentelijke welstandscommissie een bouwaanvraag voor een paardenstal, gepland ter plekke van de huidige stal. In september 2006 volgde opnieuw een aanvraag van de eigenaar/gebruiker, nu voor een monumentenvergunning (die op Waterland vooraf moet gaan aan een bouwvergunning) voor een paardenstal volgens een opnieuw aangepast plan. De stal komt volgens dit laatste plan niet te staan op de plek van de huidige kleine stal, maar dieper in de bosrand, om zodoende minder in het zicht te staan. De stal, die nog weer groter zal worden dan in het vorige plan, - met een grondoppervlak van 336 vierkante meter niet erg veel kleiner dan het Huis Waterland, bedreigt met die situering echter de monumentale bomen in die bosrand (een fraai groepje bruine beuken, een even monumentale eik, een oude linde) waarvan het wortelgebied beschadigd moet worden.
Tevens "concurreert" de stal, gelet op zijn grootte, visueel met het Huis Waterland en is daardoor in strijd met een eerder door RAMC e.a. gestelde voorwaarde. Desondanks kreeg de aanvraag ditmaal eind 2006 een positief advies zowel van de RAMC -zij het met enkele geringe uiterlijke aanpassingen als ook van de welstandcommissie, waarna de Gemeente de vergunning verleende. Uiteraard kunnen belanghebbenden, waaronder onze stichting, de gebruikelijke bezwaar- en beroepsprocedures volgen, hetgeen wij ook doen.
Of overigens de beoogde stal ook in aanmerking komt voor een waarschijnlijk volgende bouwaanvraag, is nog maar zeer de vraag. Dan spelen namelijk nog weer andere voorwaarden.

Voor de stichting blijft centraal staan de overtuiging dat het toestaan van de vestiging van een renstal/paardenhouderij op Waterland, met alle voorzieningen die daarbij nodig zijn -waartoe onder andere de stal behoort een directe bedreiging vormt van de cultuurhistorische en natuurhistorische waarden van deze fraaie historische buitenplaats.

Een bedreiging die ook zou uitstralen op het unieke complex van historische buitenplaatsen in Velsen waarvan Waterland deel uitmaakt.

Wij hopen, tenslotte, ook dit jaar weer op uw gewaarde steun te mogen rekenen, geconcretiseerd in uw vrijwillige donatie op bankrekeningnummer 38.36.67.771 t.n.v. Stichting Behoud Waterland te Velsen. De hoogte van uw donatie staat u, zoals bekend vrij.

Bij voorbaat dankend en met vriendelijke groet,

Het Bestuur van de Stichting tot Behoud van de Buitenplaats Waterland


Realisatie: Bohnenn Webdesign Haarlem