- Home
  - Jaarverslag
      - Jaarverslag 2007
      - Jaarverslag 2006
      - Jaarverslag 2005
      - Jaarverslag 2004
      - Jaarverslag 2003
  - Historie
  - Bewoners
  - Foto's
  - Contact
  - Wordt donateur

  - Huwelijksceremonies
  - Vergaderingen

Jaarverslag 2007


Geachte donateurs, belangstellende,

Hierbij treft u aan het jaaroverzicht van onze Stichting, over het jaar 2007.

Ook het afgelopen jaar stond, wat de Stichting betreft, in het teken van het behoud van de cultuurhistorische waarden van de buitenplaats Waterland. Dat betekende allereerst en allermeest dat wij ons blijven verzetten tegen het streven om blijvende faciliteiten te realiseren voor de op Waterland sinds 1998 gevestigde professionele renstal van Arabische volbloeds. In dat kader maakten wij in januari 2007 bezwaar tegen het ontwerpbesluit van de Gemeente Velsen tot verlening van een monumentenvergunning voor de bouw van een groot stallencomplex op de Biesweide, aan de straatzijde van de buitenplaats. Nadat ons bezwaar door de Gemeente afgewezen was, hebben wij deze zaak per 18 april voorgelegd aan de bestuursrechter. Het wachten is thans op behandeling door deze instantie in de loop van dit jaar.
Voorts speelde in het afgelopen jaar het voornemen van de eigenaars tot het rooien en naar Dordrecht verplaatsen van een metershoge, ongeveer 100 meter lange en plusminus 100 jaar oude taxushaag. Deze haag werd destijds door Jonkheer Boreel geplaatst ter ondersteuning van de zichtlijn vanuit het huis naar de zogenoemde Droge Kom, in de hoek tussen Bosweg en Waterlandweg. Deze zichtlijn vormt een waardevol restant van de formele tuinaanleg uit de achttiende eeuw. Ook wat dit betreft tekenden wij bezwaar aan bij de Gemeente tegen het verlenen van een monumentenvergunning voor deze actie. En ook deze zaak werd, na afwijzing van ons bezwaarschrift door de Gemeente, door ons voorgelegd aan de bestuursrechter. Deze moet ook hierover nog oordelen, maar helaas is reeds nu een deel van de taxushaag verdwenen, doordat illegaal met het rooien en afvoeren een begin was gemaakt.

Een kernpunt in de zaak van de renstal blijft de stellingname van de Milieudienst dat het houden en trainen van renpaarden (van de Milieudienst mogen de eigenaars 12 paarden houden) en het hiermee succesvol deelnemen aan nationale en internationale wedrennen met hoge geldprijzen, desondanks niet als een bedrijf, maar als het uitoefenen van een hobby mag worden gezien en als zodanig geen inrichting vormt in de zin van de milieuwetgeving, waardoor dan weer geen milieuvergunning vereist is. En die laatste, zo hebben Milieudienst en Gemeente al eerder gesteld, kan nooit verstrekt worden, gelet op dit verzuringgevoelige gebied. Ook wat deze betwistbare stellingname betreft lopen er nog juridische procedures.
Dit is ook het geval t.a.v. ontwikkelingen op de buitenplaats die als strijdig met het betreffende bestemmingsplan kunnen worden gezien.

Voor de Stichting blijft het van belang ons te verzetten tegen onherstelbare veranderingen op Waterland die ten koste zouden gaan van de cultuurhistorische waarden. Dit in de hoop dat, vroeg of laat, ook het gemeentebestuur en andere beoordelende instanties welke de Gemeente adviseren, een meer kritisch oog zullen krijgen voor deze waarden.
Ook de ontwikkelingen rond het ontwerp-bestemmingsplan Driehuis en Velsen-Zuid, waaronder de landgoederen vallen, zullen wij nauwlettend volgen. Wij hopen bij dit alles op uw steun te mogen blijven rekenen!

Namens het bestuur, de voorzitter

P.J. Bohnenn


Realisatie: Bohnenn Webdesign Haarlem